Μοντελοστραφής ανάπτυξη λογισμικού για ROS2 συστήματα

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία στοχεύει στη μοντελοποίηση ROS/ROS2 συστημάτων, χρησιμοποιώντας τεχνικές μοντελοστραφούς ανάπτυξης λογισμικού.

Στα πλαίσια της εργασίας θα αναπτυχθεί μια γλώσσα πεδίου (Domain Specific Language) για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ROS/ROS2 συστημάτων και την αυτόματη παραγωγή του σχετικού εκτελέσιμου κώδικα. Θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν: α) το δομικό μετα-μοντέλο (structural metamodel) για το ROS/ROS2, β) το μέτα-μοντέλο μη λειτουργικών ιδιοτήτων και γ) οι Model-to-Text (M2T) μετασχηματισμοί για την παραγωγή του εκτελέσιμου κώδικα, δοσμένου ενός ROS/ROS2 μοντέλου. Η εργασία δύναται να περιλαμβάνει και την υλοποίηση των απαραίτητων Model-to-Model (M2M) μετασχηματισμών.

Kωδικός: Autumn19-R4A-4

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Τεχνικές ταχείας ανάπτυξης λογσιμικού
  • Γλώσσες πεδίου
  • Ρομποτικά συστήματα
  • Τεχνολογίες/Γλώσσες προγραματισμού: ROS, Python

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης

  • 6 – 9 μήνες

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

  • Υποψήφιος Δρ. Κώστας Παναγιώτου (klpanagi [at] issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr)

Ανάθεση

Ραφαήλ Μπρούζος