Εννοιολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων Μόδας με την βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: AI-CFPD

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-03464

Το έργο αποσκοπεί στην διευκόλυνση της διαδικασίας του σχεδιασμού προϊόντων ένδυσης και συγκεκριμένα στον τομέα της σύλληψης της αρχικής ιδέας του προϊόντος, μέσω της παροχής εξατομικευμένων προτάσεων στον σχεδιαστή ως έμπνευση, αναπτύσσοντας εργαλεία με τη χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα εργαλεία θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης των προϊόντων ένδυσης όπως είναι τα συστήματα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής, συστήματα Σχεδίασης (CAD και Graphics), 3D modeling, που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους εταιρείες και τους σχεδιαστές.

Στον τομέα της ένδυσης, οι ομάδες σχεδιασμού, ανάπτυξης και προμηθειών έχουν επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο και συνεχώς πιέζονται να παρουσιάζουν περισσότερα προϊόντα με λιγότερους πόρους και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ποικιλομορφία των σχεδίων ενδυμάτων που δημιουργούνται ως νέα προϊόντα, δεν συναντάται σε καμία άλλη βιομηχανία και είναι ανεξάρτητη σχεδόν από το μέγεθος της επιχείρησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία νέων προϊόντων και η πρόβλεψη της μόδας αυξάνουν συνεχώς και η επεξεργασία τους γίνεται σε πιο σύντομο διάστημα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αναγκαστεί να κοιτάξουν τις εσωτερικές τους διεργασίες και να επαναξιολογήσουν τον τρόπο που φέρνουν τα προϊόντα τους στην αγορά και να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες.

Η προτεινόμενη έρευνα θα κινηθεί σε δύο διαστάσεις: Η πρώτη διάσταση αφορά την άρτια μετατροπή του πεδίου σχεδιασμού προϊόντων σε πεδίο σχεδιασμού ενεργειών που μπορούν να υποστηριχτούν με τη χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέροντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στο σχεδιαστή αντλώντας πληροφόρηση από μεγαλύτερο φάσμα πηγών έναντι της σημερινής μεθόδου. Οι τομείς προτεραιότητας για τον τομέα της μόδας θα γίνει σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποσκοπώντας στην εξυπηρέτησή τους αλλά και στη δημιουργία προϊόντος κατάλληλου για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η δεύτερη διάσταση της έρευνας αφορά την σχεδίαση και υλοποίηση ενός έξυπνου και ημί-αυτόνομου συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τους σχεδιαστές μόδας. Το σύστημα που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας πρότασης αποτελείται από 4 επιμέρους υποσυστήματα, το Υποσύστημα Προσωπικού Βοηθού, το Υποσύστημα Επιχειρησιακών Κανόνων, το Υποσύστημα Ανάλυσης Δεδομένων και το Υποσύστημα Οπτικοποίησης Αποτελεσμάτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει μια διαδικασία Ενισχυόμενης Μάθησης κατά την οποία ο τελικός χρήστης θα μπορεί να δώσει ανάδραση όσον αφορά τις επιλογές του συστήματος: θα επιβραβεύει τις επιλογές που είναι καλές, ενώ θα «τιμωρεί» τις επιλογές που δεν του αρέσουν. Για την διασύνδεση των επιμέρους υποσυστημάτων, θα ακολουθηθεί μια αρθρωτή αρχιτεκτονική, η οποία θα δίνει την ευελιξία στην περίπτωση αλλαγής/απομάκρυνσης κάποιων επιμέρους τμημάτων ή την προσθήκη μελλοντικών επεκτάσεων.

Η κοινοπραξία αποτελείται από 2 ΑΕΙ και 3 εταιρείες, όλες ΜΜΕ. Τα δύο ΑΕΙ είναι συμπληρωματικά στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης, το εργαστήριο CAD του  Πολυτεχνείου Κρήτης με εμπειρία στη διαδικασία σχεδίασης προϊόντων ένδυσης και το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) του ΑΠΘ με εμπειρία στο Τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία Computer Life, συντονιστής της πρότασης ως εταιρεία λογισμικού για την εμπορική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 2 εταιρείες του κλάδου με ισχυρό τμήμα ανάπτυξης προϊόντων ένδυσης, που θα αποτελέσουν τους φορείς προσφοράς απαιτήσεων/ προδιαγραφών ανάπτυξης προϊόντων ένδυσης και αξιολόγησης του αναπτυσσόμενου προϊόντος.

Το έργο περιλαμβάνει 7 ΕΕ και οι περισσότεροι εταίροι συμμετέχουν σε όλα με διακριτούς ρόλους. Τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν επίδραση σε όλες τις εταιρείες του κλάδου ένδυσης και η διάχυση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσω δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και επισκέψεων σε άλλες επιχειρήσεις. Η εμπορική εκμετάλλευση του λογισμικού θα προωθηθεί από την εταιρεία Computer Life.

Πηγή ΧρηματοδότησηςΕΣΠΑ 2014 -2020
Δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Συμμετοχή ΩςΑ.Π.Θ
Χρονική Διάρκεια25.07.2018 – 25.07.2021
Ποσό Χρηματοδότησης€ 970.925,00 (για το Α.Π.Θ. ~€ 221,000.00)
ΡόλοςΕταίρος

Official Project Site: https://www.ai-cfpd.eu/

Official ESPA Site: https://www.espa.gr/el