Βελτιστοποίηση εκτίμησης εργασιών λογισμικού από δεδομένα συστημάτων ελέγχου εκδόσεων

Τα τελευταία χρόνια οι παραδοσιακές τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού (π.χ.  μοντέλο  καταρράκτη – waterfall)  έχουν δώσει τη θέση τους σε νέες μεθοδολογίες, όπως η agile προσέγγιση. Η τελευταία διέπεται από ένα σύνολο αρχών για την ανάπτυξη λογισμικού του οποίου οι απαιτήσεις αλλάζουν συχνά και βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μηχανικοί της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού αναλαμβάνουν συχνά διαφορετικούς ρόλους και καθήκοντα. Είναι προφανές ότι, για τη βέλτιστη εφαρμογή του μοντέλου αυτού κάθε χαρακτηριστικό του προϊόντος και/ή κάθε νέο bug report πρέπει να ανατίθεται στον κατάλληλο μηχανικό λογισμικού, ο οποίος θα μπορεί να το φέρει εις πέρας γρήγορα και σωστά. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μπορεί για κάθε νέο χαρακτηριστικό να εκτιμηθεί ο χρόνος υλοποίησής του, ώστε να είναι εφικτή η σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κατ’ επέκταση η σωστή διαχείριση του έργου και της ομάδας λογισμικού.

Σκοπός της διπλωματικής είναι η σχεδίαση ενός συστήματος που θα αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανάθεσης και εκτίμησης εργασιών και συνολικά τη σωστή διαχείριση εργασιών με βάση δεδομένα από συστήματα ελέγχου εκδόσεων (version control). Τα συστήματα ελέγχου εκδόσεων, όπως π.χ. το GitHub, περιέχουν πλήθος χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν τα commits και τα issues (bugs κ.α.) ενός έργου λογισμικού. Έτσι με βάση τις εργασίες σε κάθε αποθετήριο λογισμικού, καθώς και τη δραστηριότητα του κάθε χρήστη, είναι εφικτό να αναγνωρίσει κανείς τις σωστές πρακτικές για την καλύτερη διαχείριση της ανάπτυξης λογισμικού.

Κωδικός: Autumn19-Softeng-4

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Ανάλυση δεδομένων/Μηχανική Μάθηση
  • Διαχείριση έργων λογισμικού/Διαδικασίες λογισμικού
  • Συστήματα προτάσεων/υποδείξεων
  • Τεχνολογίες/Γλώσσες προγραμματισμού: scikit-learn ή αντίστοιχη βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης/Python ή Java)

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης

  • 6 – 9 Μήνες

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

  • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Θεμιστοκλής Διαμαντόπουλος (thdiaman [at] issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr)
  • Υποψήφιος Δρ: Μιχαήλ Παπαμιχαήλ (mpapamic [at] issel [dot] ee [dot] auth [dot] gr)