Αυτόματη εκτέλεση και διασύνδεση IoT Platform/Router στο νέφος

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την υλοποίηση υποδομής, μέσω της οποίας θα γίνεται αυτόματα deploy ένα IoT platform/router (Crossbar node) στο νέφος με την βοήθεια του εργαλείου Kubernetes. Το framework που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να υποστηρίζει εύκολη διασύνδεση τοπικών συσκευών στον εκάστοτε IoT κόμβο, καθώς και διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των ανεξάρτητων IoT routers. Ο τελικός χρήστης του συστήματος θα μπορεί (εάν έχει τα κατάλληλα credentials) να κάνει χρήση των deployed IoT platforms/routers ώστε να δημιουργήσει έξυπνες IoT-enabled εφαρμογές. Να σημειωθεί ότι εκτός από ενσωματωμένες συσκευές, ένα “Thing” μπορεί να είναι και ένα ρομπότ που λειτουργεί σε έναν χώρο, εφόσον παρέχει υπηρεσίες.

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες – Γνώσεις που θα αποκτηθούν

  • Crossbar framework
  • WAMP PubSub/RPC protocol
  • Cloud deployments
  • Kubernetes

Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης

6-9 μήνες

Άτομα:

  • Αλευράς Ιωάννης

Επιβλέποντες

Επίκουρος καθηγητής: Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης
Μεταδιδάκτορας: Δρ. Εμμανουήλ Τσαρδούλιας
Υποψήφιος Διδάκτορας: Κωνσταντίνος Παναγιώτου