Έρευνα & Ανάπτυξη

Διεθνή Έργα

Έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του 5ου και του 6ου Προγράμματος Πλαισίου και πιο συγκεκριμένα μέσω της δράσης Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST).

RAPP

RAPP  – Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications

Το εργαστήριο ΕΣΤΕΛ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο που εγκρίθηκε υπό τη δράση ICT for smart and personalized inclusion action line (FP7-ICT-2013.5.3). Το εργαστήριο ISSEL είναι ο συντονιστής του έργου.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή – FP 7
Φορέας ΕΚΕΤΑ
Διάρκεια 12.01.2013 – 12.01.2016
Προϋπολογισμός € 1,950,000.00 (το ποσό του ΙΠΤΗΛ είναι~€ 420,636.00)
Ρόλος Project Coordinator

S-CASE

S-CASE – Scaffolding Scalable Software Services

Το εργαστήριο ΕΣΤΕΛ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο που εγκρίθηκε υπό τη δράση Software Engineering, Services and Cloud Computing action line (FP7-ICT-2013.1.2). Το εργαστήριο ISSEL είναι ο συντονιστής του έργου.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή – FP 7
Φορέας ΕΚΕΤΑ
Διάρκεια 11.01.2013 – 11.01.2016
Προϋπολογισμός 2,250,000.00 (το ποσό του ΙΠΤΗΛ είναι ~€ 433,248.00)
Ρόλος Project Coordinator

CASSANDRA

CASSANDRA – A multivariate plataform for assessing he impact of strategic decisions in electrical power systems.

Το εργαστήριο ΕΣΤΕΛ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο που εγκρίθηκε υπό τη δράση ICT systems for Energy Efficiency action line (FP7-ICT-2011-7-6.2). Το εργαστήριο ISSEL είναι ο συντονιστής του έργου.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή – FP 7
Φορέας ΕΚΕΤΑ
Διάρκεια 11.01.2011 – 05.01.2014
Προϋπολογισμός € 2,834,000.00 (το ποσό του ΙΠΤΗΛ είναι ~€ 531,329.00)
Ρόλος Project Coordinator

ASSIST

ASSISTASsociation Studies assisted by Inference and Semantic Technologies (IST-4-027510-STP).

Το εργαστήριο ΕΣΤΕΛ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο που εγκρίθηκε υπό τη δράση Integrated biomedical information for better health (FP6-2004-IST-4-2.4.11). Το εργαστήριο ISSEL είναι ο συντονιστής του έργου.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα IST
Φορέας ΕΚΕΤΑ
Διάρκεια 2005-2007
Προϋπολογισμός €4,170,154 (το ποσό του ΙΠΤΗΛ είναι ~€789,480)
Ρόλος Project Coordinator

Agent Academy

Agent Academy – A data mining framework for training intelligent agents.

Το εργαστήριο ΕΣΤΕΛ συμμετείχε στο ερευνητικό έργο που εγκρίθηκε υπό τη δράση Distributed systems and services provision (IST-2000-4.2.1). Το εργαστήριο ΕΣΤΕΛ ήταν ο συντονιστής του έργου.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα IST
Φορέας ΕΚΕΤΑ
Διάρκεια 11/01-4/04
Προϋπολογισμός €3,100,467 (το ποσό του ΙΠΤΗΛ είναι ~€880,000)
Ρόλος Project Coordinator

NOSTRUM-DSS

NOSTRUM-DSS – A Coordinated Action for Sustainable Water Resource Management in the Mediterranean.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα INCO
Φορέας ΕΚΕΤΑ
Διάρκεια 8/2004-7/2007
Προϋπολογισμός €15.600
Ρόλος Partner

INTERBULL

INTERBULL Quality Service – A tool for controlling quality in National Genetic Evaluations. (Συμμετοχή μέσω ΑΠΘ)

MUMMY

MUMMY – Mobile Knowledge Management.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα IST
Φορέας ΕΚΕΤΑ
Διάρκεια 1/2003-9/2003
Προϋπολογισμός €16.638
Ρόλος Subcontractor

Εθνικά Έργα

Τα παρακάτω έργα χρηματοδοτήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Κοινωνία της Πληροφορίας και εταιρείες Πληροφορικής.

ΑΜΝΟΣ II

ΑΜΝΟΣ II – Ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων

Πηγή
Φορέας ΑΠΘ
Διάρκεια
Ρόλος Επιστημ. Συνυπεύθυνος

ΠΕΝΕΔ

ΠΕΝΕΔ – Γενικευμένο Πλαίσιο και Εφαρμογές για την Αξιολόγηση της Συμπεριφοράς Ευφυών Πρακτόρων Λογισμικού σε Πολυπρακτορικά Συστήματα.

Πηγή ΓΓΕΤ
Φορέας ΑΠΘ
Διάρκεια 12/05-12/08
Προϋπολογισμός €184,000
Ρόλος Επιστημ. Υπεύθυνος

eTHMMY

eTHMMY – Πλατφόρμα Λογισμικού για την ηλεκτρονική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το έργο eTHMMY αναπτύχθηκε κάτω από το εθνικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Πηγή ΓΓΕΤ
Φορέας ΑΠΘ
Διάρκεια 3/2003-12/2005
Προϋπολογισμός €167.164 / €770.390
Ρόλος Επιστημ. Υπεύθυνος

HRAKLEITOS

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – Προηγμένες μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων για την εξαγωγή γνώσης από βιολογικές βάσεις δεδομένων.

Πηγή ΓΓΕΤ
Φορέας ΑΠΘ
Διάρκεια 9/2003-12/2005
Προϋπολογισμός € 32.100
Ρόλος Επιστημ. Υπεύθυνος

ΑΜΝΟΣ

ΑΜΝΟΣ – Ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων

Πηγή Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης και Συνεταιρισμοί
Φορέας ΑΠΘ
Διάρκεια 9/2002-12/2004
Ρόλος Επιστημ. Συνυπεύθυνος

ERGASIOGNOMON

ERGASIOGNOMON – A Prototype for Advanced Digital Services Designed and Developed to Support the Job Marketplace. (Συμμετοχή μέσω ΑΠΘ)