ΣΥΤΗΕΣ – Σύστημα Υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας με Έξυπνες Συσκευές

Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02347

Ιστότοπος του έργου: https://sities-project.gr/

Αντικείμενο του έργου ΣΥΤΗΕΣ είναι η κατασκευή ενός έξυπνου βοηθού χαμηλού κόστους, τον οποίο θα μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε ηλικιωμένος, και θα μπορεί να προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες με την μορφή έξυπνων εφαρμογών, είτε αυτόνομα είτε κατά βούληση (on demand).

Ο έξυπνος βοηθός θα λαμβάνει και θα εκτελεί δυναμικά τις εφαρμογές (όπως τα έξυπνα κινητά), ενώ αυτές με τη σειρά τους θα μπορούν να κάνουν χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες θα εκτελούνται στο νέφος (cloud web services) αναλαμβάνοντας υπολογιστικά απαιτητικές διαδικασίες (επεξεργασία εικόνας ή ήχου). Το σύστημα, θα πλαισιωθεί από την κατάλληλη προγραμματιστική και υπολογιστική υποδομή, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η εύκολη δημιουργία και διαχείριση νέων εφαρμογών και δικτυακών υπηρεσιών από προγραμματιστές και εταιρίες. Η διαχείριση της συσκευής-βοηθού θα γίνεται τοπικά από τους τελικούς χρήστες και τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ τη συνολική πλατφόρμα θα τη διαχειρίζεται η εταιρία ΓΝΩΜΩΝ, που θα αναλάβει την προώθηση του προϊόντος στην αγορά. Η τεχνική υλοποίηση του λογισμικού θα γίνει κυρίως από το ΑΠΘ, αφού έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων εργαλείων. Η βασική καινοτομία της πρότασης έγκειται στο γεγονός ότι θα προσφέρει αλληλεπίδραση στοχευμένη στους ηλικιωμένους πολίτες μέσω της έξυπνης συσκευής, έχοντας εγγενή υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας, ενώ θα είναι διαθέσιμη σε χαμηλό κόστος.

Βασικός τεχνικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου και κατανεμημένου συστήματος, το οποίο θα παρέχει τα κατάλληλα προγραμματιστικά εργαλεία και διεπαφές λογισμικού και υλικού, εστιάζοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, οι οποίες θα βοηθήσουν και θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων. Το σύστημα χωρίζεται σε δύο διακριτές οντότητες: τη διαδικτυακή πλατφόρμα και την εκάστοτε έξυπνη συσκευή (προσωπικό βοηθό). Η πλατφόρμα, θα υλοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος και θα προσφέρει ένα σύνολο από υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωμένους αλλά και σε προγραμματιστές εφαρμογών. Η διάδραση με την πλατφόρμα θα γίνεται μέσω κατάλληλων δικτυακών διεπαφών, προσαρμοσμένων στο ρόλο κάθε χρήστη. Σε δεύτερο επίπεδο η πλατφόρμα θα υποστηρίζει την εκτέλεση διαδικτυακών υπηρεσιών που θα τις έχουν αναπτύξει είτε φορείς του έργου είτε εξωτερικοί προγραμματιστές και θα υλοποιούν διαδικασίες που απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Όσο αφορά στην έξυπνη συσκευή, κεντρικό ρόλο θα παίζει ο προεγκατεστημένος έξυπνος πράκτορας (core agent), ο οποίος θα αναλάβει την επικοινωνία με τους αισθητήρες, το υλικό της συσκευής και τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Στον προγραμματιστή εφαρμογών θα δίνεται ένα SDK που θα επιτρέπει την κλήση λειτουργιών από και προς το υλικό και την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες της. Οι εφαρμογές θα μπορούν να εγκαθίστανται και να εκτελούνται δυναμικά στη συσκευή, ενώ μία προσωποποιημένη εκδοχή της συσκευής (avatar) θα μπορεί να παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη, δίνοντας μία πιο φιλική προς τον ηλικιωμένο υπόσταση.

Η μεθοδολογία ανάπτυξης θα είναι σπειροειδής με δύο κύκλους από τους οποίους θα προκύψουν δύο εκδόσεις. Στην 1η φάση κάθε κύκλου θα συγκεντρωθούν οι απαιτήσεις των χρηστών, θα καταγραφούν οι προδιαγραφές και θα σχεδιαστεί το σύστημα. Στην 2η φάση το σύστημα θα υλοποιηθεί, ενώ στην 3η θα γίνει η ολοκλήρωση, που θα περιλαμβάνει τη διασύνδεση διαφόρων τμημάτων της πλατφόρμας, καθώς και της έξυπνης συσκευής. Στην 4η και τελευταία φάση του κάθε κύκλου, θα γίνει η ποιοτική αποτίμηση του πρωτοτύπου, μέσα από τεστ χρηστών και ανάλυση δεδομένων που θα προκύψουν από τη χρήση του. Ο 2ος κύκλος θα επαναλάβει τα παραπάνω βήματα λαμβάνοντας υπόψη του την αποτίμηση του 1ου κύκλου. Τα αποτελέσματα του έργου ΣΥΤΗΕΣ αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στους παρακάτω άξονες:

  • κοινωνικό: ενημέρωση κοινωνίας, φορέων, ηλικιωμένων, βελτίωση ποιότητας ζωής ηλικιωμένων.
  • οικονομικό: μείωση κόστους δομών φροντίδας ηλικιωμένων, ανάπτυξης υπηρεσιών / εφαρμογών υγείας, νέες θέσεις εργασίας
  • επιστημονικό: δημοσιεύσεις, διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω πλατφόρμας.


Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014 -2020

Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Συμμετοχή ως: Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (EEΠΥ) – ΑΠΘ

Χρονική Διάρκεια: 25.07.2018 – 24.07.2021

Ποσό Χρηματοδότησης: € 838.600 (για το ΕΕΠΥ: € 416.600)

Ρόλος ΕΕΠΥ: Εταίρος

Ιστότοπος του φορέα χρηματοδότησης: https://www.espa.gr/el