Ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες, Περικλής Μήτκας

Search:

2023

Σεροβπέ Αμπραχαμιάν
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρμογές του στη Βιοπληροφορική
Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται αξιόλογες προσπάθειες για την κατανόηση και την αντιμετώπιση γονιδιακών ασθενειών, δηλαδή ασθενειών που οφείλονται σε ανωμαλίες ή μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό. Πρακτικά, μέσω της μελέτης του ανθρώπινου γονιδιώματος επιδιώκεται η χαρτογράφηση και η αποκωδικοποίηση αυτών των νόσων και των πολύπλοκων μηχανισμών λειτουργίας τους, κάτι που αποτελεί το πρώτο βήμα στον αγώνα τόσο για τον ακριβή καθορισμό και την κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη γένεση και την εξέλιξή τους όσο και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και θεραπεία τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία συντελεί στη μοντελοποίηση της ασθένειας της λευχαιμίας, μιας μορφής καρκίνου που προσβάλλει το αίμα ή το μυελό των οστών. Συγκεκριμένα, διαθέτοντας ένα σύνολο 251 γράφων, κάθε ένας από τους οποίους αποτυπώνει την πορεία/εξέλιξη μιας ακολουθίας ανοσοσφαιρίνης σε καρκινικά κύτταρα ενός ασθενή, στόχος είναι με τη χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων να ανακαλυφθούν χρήσιμα μοτίβα μεταξύ των δειγμάτων και να συνδεθούν μεταξύ τους για το σχηματισμό μεγαλύτερων υπερδικτύων που θα ερμηνεύουν και τη γενικότερη πορεία εξέλιξης της ασθένειας. Αρχικά, τα δεδομένα των παραπάνω γράφων τροποποιούνται κατάλληλα για την είσοδό τους στα εργαλεία της ανάλυσης και στη συνέχεια η συνολική μεθοδολογία διακλαδίζεται σε τρεις διαδικασίες. Στο πρώτο στάδιο εφαρμόζεται τεχνική Εξόρυξης Συχνών Υπογράφων (FSM) με χρήση του αλγόριθμου gSpan για την αναζήτηση υπογράφων ακριβείας που εμφανίζονται επανειλημμένα με ταυτόσημη δομή και πληροφορία σε ένα πλήθος από τα δείγματα εισόδου. Στο δεύτερο στάδιο εφαρμόζεται τεχνική Εξόρυξης Κανόνων Συσχέτισης (ARM) με χρήση του αλγόριθμου A – priori για την αναζήτηση εσωτερικών υπομοτίβων των αρχικών δειγμάτων με τη μορφή κανόνων, οι οποίοι εκφράζουν ισχυρές/πιθανές μεταβάσεις από ένα σύνολο μεταλλάξεων σε ένα επόμενο. Στο τρίτο στάδιο εφαρμόζεται εκ νέου η ίδια τεχνική σε ομαδοποιημένα πλέον υποσύνολα δειγμάτων και παρουσιάζονται συνδυασμένοι ισχυροί κανόνες που συνθέτουν υπερδίκτυα για συγκεκριμένες κατηγορίες δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μοτίβα που αναδεικνύονται ταξινομούνται με βάση τον τύπο της ασθένειας και του γονιδίου ανοσοσφαιρίνης που προσβάλλεται. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ποικιλόμορφα. Ανιχνεύονται ολιγάριθμα μοτίβα, μέτριου ή μικρού μεγέθους αλλά μεγάλης ακρίβειας στην πρώτη περίπτωση, περισσότερα και μεγαλύτερου εύρους αλλά πιθανοτικά, στατιστικά υπολογισμένα μοτίβα στη δεύτερη περίπτωση και μεγαλύτερα συνδυαστικά μοτίβα που αναφέρονται σε κοινή κατηγορία για την τελευταία περίπτωση. Επομένως, τα κατάλληλα μοτίβα για κάθε περίσταση δύνανται να μελετηθούν και να αξιοποιηθούν για την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων, όπως η αναγνώριση/ταυτοποίηση μοτίβων, η κατηγοριοποίηση περιπτώσεων ασθενών, η πρόβλεψη εξέλιξης μεταλλαγμένων ακολουθιών, η εκτίμηση της κλινικής πορείας και έκβασης περιστατικών και η διαμόρφωση του κατάλληλου χειρισμού και αγωγής.

2020

Κωνσταντίνος Κουκουτέγος
Ανάλυση Δεδομένων Διαφορικής Έκφρασης Γονιδίων με Χρήση Κοντέινερ και Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης
Η ανάπτυξη προγραμμάτων που μπορούν εύκολα να γίνουν αναπαραγωγίσιμα από διάφορους αρμόδιους χωρίς να χρειαστεί μεγάλος κόπος για την εγκατάσταση λογισμικών καθώς και εξαρτήσεων τους υπήρξε ζωτικής σημασίας στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών. Προγραμματιστές και ερευνητές που συνεργάζονται εξ αποστάσεως πραγματοποιούν επίπονες προσπάθειες για να συμβαδίζουν μεταξύ τους κατά την εκπόνηση συγκεκριμένων έργων. Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντική είναι η παροχή συστημικής γνώσης με χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Ερευνητές χαραμίζουν αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο τους για την εκτέλεση διαδικασιών εκτός του φάσματος εργασίας τους καθώς και την ανάκτηση των αποτελεσμάτων την στιγμή που θα έπρεπε να παρέχουν τις γνώσεις τους για την ακριβή εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Η παρούσα διπλωματική επιχειρεί την ανάπτυξη μεθόδων που βοηθούν στα ακριβώς παραπάνω προβλήματα. Συγκεκριμένα: • Με χρήση της τεχνολογίας Docker παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης κύριων RNA Sequencing Pipelines με αυτοματοποιημένο τρόπο επιστρέφοντας ταυτόχρονα χρήσιμα αποτελέσματα. • Επιχειρείται η ανάπτυξη αλγορίθμων που αποσκοπούν στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων που παρέχονται από διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης γονιδιώματος καθώς και η χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης για την δημιουργία αξιόπιστων προβλεπτών με στόχο την ασφαλή κατηγοριοποίηση της διαφορικής έκφρασης των γονιδίων. • Με χρήση της βιβλιοθήκης Shiny App δημιουργείται ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο το οποίο και του επιτρέπει να αλληλεπιδράσει με τα αποτελέσματα και να χρησιμοποιήσει τους παραπάνω αλγορίθμους διαδραστικά.
Μαρία - Χριστίνα Μάνιου
Ανάπτυξη Αλγορίθμου Συσχέτισης Χρωμοσωμικών Τοποθεσιών με Λειτουργικές Βιολογικές Διεργασίες Μέσω Χρήσης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
Οι πειραματικές μέθοδοι υψηλής απόδοσης (HTS) συνεχίζουν να βελτιώνονται και να γίνονται πιο προσιτές, αυξάνοντας ολοένα και περισσότερο τον όγκο των διαθέσιμων πληροφοριών στην επιστήμη της Βιοπληροφορικής. Ο συνδυασμός των αποθηκευμένων σε δημόσιες βάσεις δεδομένων βιολογικών γνώσεων με αυτές του εξεταζόμενου σετ δεδομένων έχει αποδειχτεί αποτελεσματικός στην προσπάθεια εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις λειτουργικές βιολογικές διεργασίες των δεδομένων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιείται ένας αλγόριθμος συσχέτισης χρωμοσωμικών τοποθεσιών με λειτουργικές βιολογικές διαδικασίες με έμφαση στη λειτουργικότητα των TADs. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εμπλουτισμό του σετ δεδομένων με χαρακτηριστικά (GO Terms, KEGG Pathways, TFs) από εξωτερικές βάσεις δεδομένων και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων εύρεσης των σημαντικών αποτελεσμάτων. O αλγόριθμος υλοποιεί τρία σενάρια ανάλυσης και εμπλουτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται μια συγκεντρωτική ανάλυση του σετ δεδομένων και ταυτόχρονα εξερευνείται η σημασία των TADs ως λειτουργικών περιοχών στο ανθρώπινο γονιδίωμα με το διαμοιρασμό όρων κοντινών βιολογικών διεργασιών σε αυτά. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε ένα πραγματικό σετ βιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας και επιβεβαιώθηκε η λειτουργία του. Σχετικά με τη δομή της διπλωματικής, αρχικά, παρουσιάζονται βασικές αρχές που αφορούν τη Βιοπληροφορική, κάποιους βιολογικούς όρους και την επιστήμη της Στατιστικής, οι οποίες είναι χρήσιμες για την κατανόηση της διαδικασίας που πραγματοποιείται. Στη συνέχεια, παρατίθεται βήμα προς βήμα η αυτοματοποιημένη ροή διεργασίας που υλοποιήθηκε και τέλος παρουσιάζονται τα αρχεία εξόδου που δημιουργήθηκαν. Ο αλγόριθμος που έχει σχεδιαστεί μαζί με ένα ενδεικτικό σετ δεδομένων εισόδου και τα αναμενόμενα αρχεία εξόδου είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://github.com/mcmaniou/enrichment-analysis-perTADs
Μελπομένη Σεράκη
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού με Στόχο τη Βελτιστοποίηση Ανάλυσης Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας με Χρήση k-mers
Η πρόοδος της τεχνολογίας των υπολογιστών επιτρέπει την προσπάθεια ανάλυσης µέρους των προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα της µοριακής βιολογίας. Λόγω της αύξησης της υπολογιστικής δύναμης και κυρίως της αναπτυγμένης τεχνολογίας των γραφικών, είναι δυνατή η απεικόνιση των διαμορφώσεων της δομής των βιολογικών µορίων στην οθόνη του υπολογιστή. Ακόμα γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία αλγοριθμικών μεθόδων για την παραγωγή µοριακών δομών µε βάση τα ακολουθιακά δεδομένα. Ο μεγάλος αριθμός δεδομένων που μεταφράζονται στην επιστήμη της µοριακής βιολογίας και ειδικότερα στον τομέα της ακολουθιοποίησης του γονιδιώµατος (δηλαδή της αλληλουχίας του DNA) αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες του σχεδιασμού και της ανάλυσης αλγορίθμων. Συγκεκριμένα διευκολύνεται η αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα όπως είναι η αναγνώριση γονιδίων, ο καθορισμός της δομής των κωδικοποιημένων πρωτεϊνών, η ανακάλυψη των μηχανισμών µε τους οποίους οι πρωτεΐνες εκτελούν τη βιολογική λειτουργία τους, η απόκτηση γνώσης για το ρόλο των µη κωδικοποιημένων περιοχών του DNA στη μορφολογία και έκφραση των γονιδίων. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη σχεδίαση λογισμικού για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων περιγραφής του γενετικού υλικού κάθε οργανισμού μέσω της ανάλυσης k-mers. Η ανάλυση k-mers (υποσυμβολοσειρά μήκους k σε δεδομένα αλληλουχίας DNA) είναι ένα βασικό συστατικό πολλών μεθόδων στη βιοπληροφορική, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης γονιδιώματος και μεταγραφώματος, για μεταγονιδιωματική αλληλουχία και για διόρθωση σφαλμάτων των ενδείξεων αλληλουχίας. Για αυτό το λόγο, πραγματοποιείται η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου ικανού να \\\'κόβει\\\' το γενετικό υλικό στα χαρακτηριστικά k-mers του δείγματος για διάφορες τιμές k και να μπορεί να μοντελοποιήσει αυτή την πληροφορία σε δεδομένα περιγραφής για κάθε ακολουθία. Στη συνέχεια, τα μοντέλα που δημιουργούνται, χρησιμοποιούνται σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για την αξιολόγηση κάθε τιμής του k ώστε να γίνει επιλογή του βέλτιστου k. Ο αλγόριθμος που αναπτύσσεται αποτελεί μια πρωτοφανή και πολλά υποσχόμενη προσέγγιση τόσο στο πρόβλημα διαχωρισμού των οργανισμών σε δεδομένα μεταγνιδιωματικής, όσο και στη μελέτη των μεταβολών στις κατανομές των k-mers καθώς η τιμή k μεταβάλλεται σε ένα εύρος τιμών.

2018

Σωτήριος- Φίλιππος Τσαρούχης
Αλγόριθμος Ιεραρχικής Ομαδοποίησης Πρωτεϊνικών Ακολουθιών Ίδιου Μήκους
Ο προσδιορισμός αξιόλογων πρωτεϊνικών ομάδων αποτελούσε πάντα έναν από τους κύριους τομείς της δομικής και λειτουργικής γονιδιωματικής. Η αποτελεσματική ομαδοποίηση των πρωτεϊνών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα και πληροφορίες που αφορούν τόσο την κατανόηση της εξελικτικής ιστορίας των αντίστοιχων μορίων όσο και τον προσδιορισμό πιθανών λειτουργιών και αλληλεπιδράσεων των νέων ακολουθιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνεται ένας αλγόριθμος ομαδοποίησης για ακολουθίες ίδιου μήκους, ο οποίος οδηγεί στην δημιουργία ιεραρχικών ομάδων και διευκολύνει τον προσδιορισμό προτύπων μεταξύ των ομάδων αυτών. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε πραγματικά δεδομένα που περιείχαν κλωνοτυπικές ανοσοσφαιρίνες (IG) από ασθενείς που πάσχουν από χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL) με αρκετά ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία γύρω από την βιοπληροφορική και τις πρωτεΐνες, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση του θέματος. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις μετρικές, τα στατιστικά στοιχεία και τις δομές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του αλγορίθμου. Στη συνέχεια, παρατίθεται η περιγραφή του προτεινόμενου αλγόριθμου ιεραρχικής ομαδοποίησης, των τεχνικών οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής που αναπτύχθηκε για μια πιο διαδραστική και φιλική προς τον χρήστη μορφή του εργαλείου. Η Shiny εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://github.com/fpsom/CDR3-HClust/tree/master/CDR3%20Final. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του αλγορίθμου και η σύγκρισή τους με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων αλγορίθμων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων και των μελλοντικών βελτιώσεων που μπορούν να επιτευχθούν.
Διονύσης Θεοδωρόπουλος
Βελτιστοποίηση Πολυζωνικών Τιμολογιών Ηλεκτροκής Ενέργειας με Χρήση Φίλτρων Σωματιδίων
Ιφιγένεια Θεοδωρίδου
Αναγνώριση Γεγονότων σε Μεγάλες Συλλογές Εικόνων
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την αναγνώριση γεγονότων σε συλλογές εικόνων. Στο πρόβλημα της αναγνώρισης γεγονότων μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η εύρεση μίας μετρικής ομοιότητας για τον εντοπισμό εικόνων που αναφέρονται στο ίδιο γεγονός. Δεδομένης μίας καλής μετρικής ομοιότητας μεταξύ εικόνων, εφαρμόζοντας έναν αποδοτικό αλγόριθμο ομαδοποίησης μπορούν να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα στο συνολικό πρόβλημα. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην εύρεση μίας μετρικής ομοιότητας για τον εντοπισμό εικόνων που αναφέρονται στο ίδιο γεγονός, αξιοποιώντας το κείμενο που συνοδεύει τις εικόνες. Σαν πρώτο βήμα επιχειρείται η διανυσματική αναπαράσταση του κείμενου μιας εικόνας στην οποία κωδικοποιούνται τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά και η συντακτική δομή του κειμένου. Στη συνέχεια εκτιμάται κατά πόσο δυο εικόνες αφορούν στο ίδιο γεγονός με βάση τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις. Για την διανυσματική αναπαράσταση ενός κειμένου απαιτείται αφενός η αναπαράσταση των λέξεων που το απαρτίζουν, καθώς αυτές αποτελούν τα δομικά στοιχεία του. Αφετέρου, απαιτείται η συνένωση των επιμέρους λέξεων σε μια συνολική διανυσματική αναπαράσταση. Στην παρούσα εργασία για την αναπαράσταση των λέξεων ως διανύσματα (word embeddings) χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο word2vec που βασίζεται στην χρήση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου για την εκμάθηση ενός γλωσσικού μοντέλου. Στη συνέχεια, για την συνένωση διανυσματικών λέξεων σε επίπεδο κειμένου, χρησιμοποιήθηκαν αρκετές τεχνικές βασισμένες επίσης σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας ερευνώνται μοντέλα που βασίζονται σε συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (CNNs) και νευρωνικά δίκτυα επανάληψης (RNN) καθώς και σε συνδυασμό αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκμάθηση της αναπαράστασης ενός κειμένου γίνεται ταυτόχρονα με την ταξινόμηση δυο κειμένων καθώς όλες οι παραλλαγές των νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται έχουν σαν είσοδο ένα ζεύγος εικόνων και έξοδο το κατά πόσο το ζεύγος αυτό αναφέρεται σε κοινό γεγονός. Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μοντέλων λαμβάνεται η ακρίβεια της ταξινόμησης. Η εκπαίδευση και αξιολόγηση των μοντέλων έγινε χρησιμοποιώντας τα σύνολα δεδομένων του διαγωνισμού MediaEval Social Event Detection (SED) κατά τα έτη 2013 και 2014. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο συνδυασμός των αρχιτεκτονικών CNN και RNN επιφέρει μεγάλη απόδοση στην αναγνώριση γεγονότων στα ζεύγη των εικόνων, αν και όλες οι παραλλαγές που προτείνονται έχουν συγκρίσιμη απόδοση.
Βασιλική Στρουθοπούλου
Έξυπνο Σύστημα Ανάλυσης Δεδομένων και Παροχής Υπηρεσιών για Φωτοβολταϊκά Πάνελ
Στις μέρες μας, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, οικονομικών πόρων αλλά και μείωση ρύπων, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των Έξυπνων Δικτύων. Τα Έξυπνα Δίκτυα εκσυγχρονίζουν τα Δίκτυα με μια σειρά Έξυπνων τεχνολογιών που στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η καλύτερη διαχείριση σημαίνει επαρκής κι όχι πλεονάζουσα παραγωγή, σωστή διανομή, αξιόπιστη παροχή, οικονομική κατανάλωση και αποθήκευση ενέργειας. Η οικιακή κατανάλωση καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης μίας χώρας. Επομένως, η λεπτομερής πληροφόρηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης των οικιακών φορτίων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της ζήτησης και τη βελτιστοποίηση παροχής, τόσο για τους διαχειριστές του Δικτύου όσο και για τους καταναλωτές. Μία σημαντική μείωση στην ενεργειακή σπατάλη μπορεί να επιτευχθεί μέσω της Άμεσης παρακολούθησης Φορτίου (ALM – Appliance Load Monitoring) κι ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με αυτήν. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για την κατανάλωση κάθε συσκευής και την επίδρασή της στη συνολική κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα την κατανάλωση προς όφελος δικός τους και του Δικτύου. Προς αυτό το σκοπό πολλές έρευνες γίνονται για τους τρόπους ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών. Συστήματα παροχής συμβουλών μπορούν να επιταχύνουν και να βελτιώσουν αυτή τη διαδικασία. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός τέτοιου συμβουλευτικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του συστήματος είναι η παροχή ενημερώσεων, συμβουλών και προτάσεων στον καταναλωτή σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος που διαθέτει. Το εμπόδιο που συναντά η υλοποίηση είναι η δυσκολία υπολογισμού της παραγωγής καθώς το σύστημα λαμβάνει μία χρονοσειρά της συνολικής κατανάλωσης του σπιτιού, που είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα παραγωγής και κατανάλωσης. Η υλοποίηση προτείνει μία μέθοδο εκτίμησης της παραγωγής και στη συνέχεια υπολογίζει την καθαρή κατανάλωση. Σε αυτά τα αποτελέσματα εφαρμόζει μία σειρά υπολογιστικών μεθόδων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με την παραγωγή, την κατανάλωση, την απόδοση της εγκατάστασης και τους εξωτερικούς παράγοντες επίδρασης της απόδοσής της. Στο τέλος αυτά τα συμπεράσματα συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται κατάλληλα στους καταναλωτές για την καλύτερη κατανόηση λειτουργίας της εγκατάστασης και την πιο αποτελεσματική αξιοποίησή της. Η μέθοδος παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια επεκτασιμότητας και βελτίωσής.

2017

Άγγελος Καλτσίκης
Παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου MCL με χρήση πόρων του Cloud (εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας ομαδοποίηση πρωτεϊνών)
Εύα Κόττα
Σύστημα ημι - αυτόματης αντιστοίχισης απαιτήσεων λογισμικού σε οντολογία
Βασίλειος Χούτας
Ανάπτυξη Αυτόμονων Πρακτόρων με Χρήση Προσαρμοστικών Μηχανισμών Εστίασης και Βαθέων Νευρωνιών Δικτύων
Αντωνία Τσάλλα
Προηγμένες Τεχνικές Ομαδοποίησης Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης

2016

Γεώργιος Ζησόπουλος
Αναζήτηση μηνυμάτων κοινωνικών μέσων σχετικών με γεγονότα με χρήση τεχνικών ανάκτησης πληροφορίας
Μιχαήλ Περδικίδης
Εξόρυξη γνώσης από γράφους βιολογικών δεδομένων
Θεμιστοκλής Μακέδας
Ανάπτυξη Πολυπρακτορικού ΣυστήματοςΕμπιστοσύνης και Φήμης για την Αξιολόγηση και Επιλογή Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μαρία Κωτούζα
Κατάτμηση Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης με χρήση Τεχνικών Ομαδοποίησης

2015

Στέφανος Μπουρτζούδης
Εντοπισμός Γεγονότων σε Δεδομένα Κοινωνικών Μέσων με Χρήση Τεχνικών Αναγνώρισης Συναισθήματος
Εριφίλης Ιχτιάρογλου
Μοντελοποίηση της Ενεργειακής Απόκρισης των Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης με τη χρήση Μοντέλων Απόκρισης
Όλγα Βρούσγου
Μεθοδολογία σύγκρισης πρωτεϊνικών ακολουθιών σε υποδομές μεγάλης κλίμακας
Κοσμάς Κυριακίδης
Διαδικαστική δημιουργία επιπέδων για το παιχνίδι Infinite Mario Bros με χρήση γενετικών αλγορίθμων
Κωνσταντίνος Ράπτης
Real-time Online Betting Analysis- The THMMY Case-Study

2014

Ελευθέριος Χατζηπέτρου
Αυτόματη Εξαγωγή Ειδήσεων από Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων
Κυριακή Καζά
Τεχνικές για την εκτίμηση και την μοντελοποίηση απόστασης οργανισμών με βάση δεδομένα σύγκρισης πρωτεϊνών

2013

Έλενα Ντάγκα
Βελτιστοποίηση Πράκτορα Λογισμικού για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με τεχνικές Particle Swarm Optimization
Αλέξανδρος Φιλοθέου
Πολυκατηγορική Ταξινόμηση με Μανθάνοντα Συστήματα Ταξινομητών
Ευάγγελος Σκαρτάδος
Πολυκατηγορική ταξινόμηση με μανθάνοντα συστήματα ταξινομητών: παράλληλη υλοποίηση
Αθανάσιος Σαλαμάνης
Αναγνώριση και αποσαφήνιση ονοματικών οντοτήτων σε μεγάλα σύνολα εγγράφων
Κωνσταντίνος Αναστασίου
Αυτόνομη δημιουργία τακτικών μάχης σε Παιχνίδια Στρατηγικής Πραγματικού Χρόνου με χρήση Νευροεξέλιξης
Αθανάσιος Νακόπουλος
Ανάπτυξη αυτόνομου πράκτορα λογισμικού για το παιχνίδι NO-LIMIT POKER με τη χρήση τεχνικών ενισχυτικής μάθησης

2012

Δημήτριος Βίτσιος
Ανιχνεύοντας την εξέλιξη των οργανισμών στα μεταβολικά μονοπάτια
Χρήστος Χατζηχρήστος
Πλατφόρμα συσχέτισης φυλλογενετικών προφίλ με μεταβολικά μονοπάτια, για την εξαγωγή εξελικτικών μοτίβων
Γιώργος Ματζουλάς
Χρήση τεχνικών Ιεραρχικών Έμπειρων Συστημάτων και Εξελικτικής Υπολογιστικής για την ανάπτυξη Ευφυούς Πράκτορα Λογισμικού για το παιχνίδι Ms. PacMan
Δημήτριος Κωτσόπουλος
Προηγμένες Μέθοδοι Ταξινόμησης για την Πρόβλεψη και την Ανίχνευση Μοτίβων σε Δεδομένα Ωοπαραγωγής
Γεώργιος Αντωνίου
Δημιουργία συστήματος υπόδειξης tweets με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη

2011

Κωνσταντίνος Γουνιτσιώτης
Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός Συστήματος Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
Μιλτιάδης Αλλαμανής
Πολυκατηγορική Ταξινόμηση με Μανθάνοντα Συστήματα Ταξινομητών
Θόδωρος Μάρκος
Βελτίωση και επέκταση της μηχανής διασύνδεσης σχεσιακών βάσεων δεδομένων και οντολογιών RDOTE
Εμμανουήλ Σχοινάς
Ανάπτυξη Συστήματος Συλλογής Δεδομένων από Πολλαπλά Διαδικτυακά Κοινωνικά Μέσα

2010

Ζηνοβία Αλεπίδου
Αλγόριθμοι Πρότασης Ετικετών σε Δεδομένα του Διαδικτύου
Γεώργιος Λαζαρίδης
Υλοποίηση της στρατηγικής ενός Γενικευμένου Παίκτη Παιγνίων
Ιωάννης Σαράφης
Ανάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Poker με την χρήση τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης
Κωνσταντίνα Γεμενετζή
Σύστημα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτυακών Κοινωνικών Μέσων
Μιχαήλ Τσάπανος
ZCS4RTS: εφαρμογή συστημάτων εκμάθσης ταξινομητών σε παιχνίδια στρατηγικής πραγματικού χρόνου