Περιοχές Έρευνας

Βάσεις Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης

Η Εξόρυξη Γνώσης έχει εξελιχθεί σήμερα σε κυρίαρχη τεχνολογία, χάρη σε δύο συμπληρωματικά αλλά ανταγωνιστικά φαινόμενα:

  1. Την εκρηκτική αύξηση του όγκου των δεδομένων, που βασίζεται στην ωρίμανση των τεχνολογιών Βάσεων Δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλίων για την αυτόματη συλλογή δεδομένων και
  2. Την αυξανόμενη ζήτηση για εξαγωγή της χρήσιμης γνώσης που βρίσκεται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και σε άλλες αποθήκες πληροφορίας

Περισσότερα…

Αυτόνομοι Πράκτορες

Οι ευφυείς Πράκτορες Λογισμικού (ΠΛ) μπορούν να θεωρηθούν ως οντότητες λογισμικού, οι οποίες επιδεικνύουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, όπως αυτονομία, επικοινωνία, κινητικότητα και προνοητικότητα. Οι ΠΛ είναι επίσης σε ικανοί να επιδείκνύουν ευφυείς συμπεριφορές, μέσα στο πλαίσιο κοινωνιών πρακτόρων. Τα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων (ΣΠΠ – multi-agent systems) είναι επομένως το περιβάλλον στο οποίο ευφυείς, αυτόνομοι ΠΛ αλληλεπιδρούν για την επίτευξη ατομικών (ανταγωνιστικά ΣΠΠ) ή συλλογικών (συνεργατικά ΣΠΠ) στόχων.

Περισσότερα…

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου και των σχετικών δικτυακών υποδομών έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Καθώς ολοένα περισσότεροι υπολογιστικοί και δικτυακοί πόροι γίνονται διαθέσιμοι στους χρήστες, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνται με περισσότερο προηγμένες και αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι αυτόνομοι πράκτορες λογισμικού που συμμετέχουν σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα συναλλαγών με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους για τους χρήστες, αποτελούν ένα τέτοιο προηγμένο παράδειγμα αυτοματοποιημένης μεθόδου. Ο σχεδιασμός αποδοτικών μηχανισμών πλειοδότησης για πράκτορες, που συμμετέχουν σε αβέβαια ανταγωνιστικά περιβάλλοντα δημοπρασιών, βασίζεται συνήθως στη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης κέρδους. Καθώς η αβεβαιότητα στο περιβάλλον αυξάνει, η ανάπτυξη κατάλληλων ευριστικών μεθόδων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του σχεδιασμού ενός πράκτορας συναλλαγών.

Περισσότερα…

Βιοπληροφορική

Η Βιοπληροφορική είναι μια νέα επιστήμη η οποία παρέχει τα εργαλεία και τις μεθόδους τα οποία υποστηρίζουν την ανάγκη για την εκμετάλλευση υπολογιστικής ισχύος και την εξαγωγή γνώσης από βιολογικά δεδομένα. Η έρευνα σε αυτήν την περιοχή περιλαμβάνει την ανάλυση γενετικής/γονιδιωματικής πληροφορίας, με στόχο οτην πρόβλεψη, ή τον ακριβή καθορισμό βιολογικών λειτουργιών. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζονται πολλές επιστήμες από διαφορετικές περιοχές, όπως Γονιδιωματική, Πληροφορική, Φαρμακευτική, Μοριακή Βιολογία, Στατιστική, Φυλογενετική, κλπ.

Περισσότερα…

Περιβαλλοντική Πληροφορική

Η Περιβαλλοντική Πληροφορική (Environmental Informatics ή Enviromatics) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και υποστηρίζει μεθοδολογικά την χρήση υπολογιστών για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, επιστρατεύονται μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία από την Επιστήμη Υπολογιστών για την ανάλυση, υποστήριξη και εδραίωση διαδικασιών επεξεργασίας πληροφορίας που συμβάλλουν στην διερεύνηση, την αποφυγή και τον περιορισμό της υποβάθμισης και της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Περισσότερα…

Σημασιολογικός Ιστός

Οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την κατανόηση δεδομένων του WWW από υπολογιστές έχουν αρχίσει να γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Ο παγκόσμιος ιστός μπορεί να φτάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, μόνο όταν ο τεράστιος όγκος των δεδομένων που υπάρχουν σε αυτόν γίνουν επεξεργάσιμα τόσο από αυτοματοποιημένα εργαλεία όσο και από ανθρώπους. Για να παραμείνει ο παγκόσμιος ιστός επεκτάσιμος, οι αυριανές εφαρμογές λογισμικού θα πρέπει να μπορούν να μοιράζονται και να επεξεργάζονται δεδομένα, απο διάφορες πηγές, ακόμα κι αν οι ίδιες οι εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά και από τα δεδομένα του WWW. Αυτός είναι και ο στόχος του Σημασιολογικού Ιστού. Το να υπάρχουν δεδομένα καθορισμένα και συνδεδεμένα σημασιολογικά έτσι ώστε διάφορες εφαρμογές να μπορούν να τα επεξεργαστούν, να τα συνδυάζουν και να τα επαναχρησιμοποιούν.

Περισσότερα…

Τεχνολογία Λογισμικού

Η Τεχνολογία Λογισμικού αποτελείται από εργαλεία, μοντέλα και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την περιγραφή μεγάλων έργων λογισμικού. Καθώς τα συστήματα λογισμικού γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, είναι απαραίτηο να ακολουθούνται σαφώς ορισμένες μεθοδολογίες και μοντέλα για να συλλαμβάνουν και να προβάλλουν διάφορους τύπους πληροφορίας σε ένα συγκεκριμένο έργο.

Περισσότερα…

Ιστότοποι Κοινωνικού Περιεχομένου και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Ο Παγκόσμιος Ιστός έχει μετασχηματιστεί από ένα δίκτυο όπου οι χρήστες μόνο διάβαζαν την πληροφορία, σε ένα δίκτυο όπου οι χρήστες συμμετέχουν ενεργά στο περιεχόμενό του, μέσα από ιστοσελίδες όπως το Facebook, η Wikipedia, το flickr και τα blogs. Αυτές οι προσπάθειες συνεργατικότητας, διασυνδέουν τους χρήστες μεταξύ τους, όπως επίσης και με έγγραφα, δημιουργώντας έτσι νέα είδη δικτύων που είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Η ανάλυση των δικτύων αυτών είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα ερευνητική περιοχή που περιλαμβάνει τεχνικές όπως η ανάλυση κοινωνικών δικτύων και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων.

Περισσότερα…

Χρηματιστήριο Ενέργειας

Μέχρι πρόσφατα, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας), η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν φυσικό μονοπώλιο. Ως επακόλουθο, η ύπαρξη μιας κρατικής ή κρατικά ελεγχόμενης υπηρεσίας, υπεύθυνης για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της Ηλεκτρικής Ενέργειας ήταν αναγκαία. Παρόλα αυτά, η μετάβαση σε πιο «χαλαρά» οικονομικά μοντέλα ανταγωνισμού σηματοδότησε την παύση του φυσικού μονοπωλίου, όσον αφορά την παραγωγή και την διανομή της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως επακόλουθο, η απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας έδωσε χώρο στην ανάπτυξη Ανοικτών Αγορών, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων και διαφορετικών ενεργειακών προϊόντων.

Περισσότερα…