Πρότυπο διάρθρωσης διπλωματικής εργασίας

 • Τίτλος
 • Ευχαριστίες
 • Περίληψη/Σύνοψη
 • Title/Abstract
 • Πίνακας περιεχομένων
 • Λίστα Σχημάτων
 • Λίστα Πινάκων
 • (Λίστα Αλγορίθμων)
 • (Τυπογραφικοί προσδιορισμοί)
 • (Γλωσσάρι)
 1. Εισαγωγή: [Περιγραφή της περιοχής]
  1. Κίνητρο
  2. Περιγραφή προβλήματος
  3. Στόχοι της διπλωματικής
  4. Μεθοδολογία
  5. Διάρθρωση
 2. Υπόβαθρο [Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης για να κατανοήσει το κείμενο
 3. Σχετική βιβλιογραφία [Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος έως τώρα]
 4. Μεθοδολογία
 5. Πειράματα & Αποτελέσματα [Μπορεί να σπάσει ανάλογα με το μήκος του κεφαλαίου]
 6. Συμπεράσματα & μελλοντική εργασία [Μπορεί να σπάσει ανάλογα με το μήκος του κεφαλαίου]

Επίσης:

 • header και footer
 • Οι λέξεις που ορίζονται μέσα στο κείμενο να είναι με italics
 • Σχήματα, πίνακες και αλγόριθμοι να έχουν αριθμημένες λεζάντες. Τα σχήματα από κάτω, οι πίνακες και οι αλγόριθμοι από πάνω.
 • Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα σελίδα
 • Το κείμενο να είναι justified
 • Οι παράγραφοι να έχουν κενό μεταξύ τους
 • Να υπάρχει διάκενο 1.5 (spacing) στην παράγραφο
 • Οι εξισώσεις να είναι κεντραρισμένες και αριθμημένες