Ερευνητικές περιοχές

Ρομποτικό μεσολογισμικό και εφαρμογές

Ειδικευόμαστε στην δημιουργία ρομποτικού μεσολογισμικού, ανεξαρτήτως κατασκευαστή (robot-agnostic), με την χρήση Μοντελοστραφούς Μηχανικής Λογισμικού. Τα μεσολογισμικά της ομάδας R4A προσφέρουν μία σειρά από διαδυκτιακά APIs, μέσω των οποίων οι προγραμματιστές μπορούν να χειριστούν πλήρως ένα ρομποτικό όχημα, με ελάχιστο προγραμματιστικό κόπο. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η συγγραφή και δημιουργία ρομποτικών εφαρμογών οι οποίες μπορούν να εκτελούνται αυτούσιες σε πολλά διαφορετικά ρομπότ, ακόμη και εκτός του υπολογιστικού τους συστήματος. Συμπερασματικά, χειριζόμαστε τα ρομπότ ως πλατφόρμες, οι οποίες μπορούν να “κατεβάσουν” και να εκτελέσουν εφαρμογές, με απλό και διάφανο τρόπο.

Σχετικά έργα: TekTrain, RELIEF

Σχετικές ομάδες: R4A

Επόπτευση και αποτίμηση χαρακτηριστικών ποιότητας λογισμικού

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων έργων λογισμικού έχουν αναδείξει τη σημασία της επόπτευσης της ποιότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή βασικός ερευνητικός άξονας αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων με στόχο την αποτίμηση χαρακτηριστικών ποιότητας (π.χ. διατηρησιμότητα, αναγνωσιμότητα, επαναχρησιμοποιησιμότητα κ.α.) όπως αυτά διαμορφώνονται από τα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας (ISO/IEC 25010:2011). Κεντρικός άξονας μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μεθόδων που βασίζονται στα ίδια τα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό πρωταρχικό ρόλο έχει η αξιοποίηση πληροφορίας που προέρχεται από αποθετήρια κώδικα με στόχο την εξόρυξη γνώσης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα έργο λογισμικού “ποιοτικό”, όπως αυτά διαμορφώνονται από την κοινότητα των προγραμματιστών και τις σύγχρονες τάσεις και αποτυπώνονται στις τιμές των μετρικών στατικής και δυναμικής ανάλυσης.

Σχετικά έργα: BrainRun, NPM-Miner, Cyclopt

Σχετικές ομάδες: SoftEng

Βάσεις Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης

Η Εξόρυξη Γνώσης έχει εξελιχθεί σήμερα σε κυρίαρχη τεχνολογία, χάρη σε δύο συμπληρωματικά αλλά ανταγωνιστικά φαινόμενα:

  1. Την εκρηκτική αύξηση του όγκου των δεδομένων, που βασίζεται στην ωρίμανση των τεχνολογιών Βάσεων Δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλίων για την αυτόματη συλλογή δεδομένων και
  2. Την αυξανόμενη ζήτηση για εξαγωγή της χρήσιμης γνώσης που βρίσκεται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και σε άλλες αποθήκες πληροφορίας

Βιοπληροφορική

Η Βιοπληροφορική είναι μια νέα επιστήμη η οποία παρέχει τα εργαλεία και τις μεθόδους τα οποία υποστηρίζουν την ανάγκη για την εκμετάλλευση υπολογιστικής ισχύος και την εξαγωγή γνώσης από βιολογικά δεδομένα. Η έρευνα σε αυτήν την περιοχή περιλαμβάνει την ανάλυση γενετικής/γονιδιωματικής πληροφορίας, με στόχο οτην πρόβλεψη, ή τον ακριβή καθορισμό βιολογικών λειτουργιών. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζονται πολλές επιστήμες από διαφορετικές περιοχές, όπως Γονιδιωματική, Πληροφορική, Φαρμακευτική, Μοριακή Βιολογία, Στατιστική, Φυλογενετική, κλπ.

Διαδίκτυο των πραγμάτων

Το Διαδύκτιο των Πραγμάτων (IoT), αφορά το δίκτυο φυσικών αντικειμένων, συσκευών, οχημάτων, κτηρίων και άλλων αντικειμένων τα οποία διαθέτουν ηλεκτρονικά κυκλώματα, λογισμικό, αισθητήρες και δικτύωση, έτσι ώστε να μπορεί να συλλέγει και να ανταλλάσει δεδομένα. Εργαζόμαστε προς την διασύνδεση των μερών των Κυβερνοφυσικών Συστημάτων (CPS), με χρήση τοπικών πλατφορμών IoT (ή πλατφορμών νέφους) και πρωτοκόλλων, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση ετερογενών αισθητήρων, κινητήρων, ρομπότ, έξυπνων συσκευών, ή ακόμα και ιστοσελίδων.

Σχετικά έργα: TekTrain, eeRIS, SYTHES, REMEDES

Σχετικές ομάδες: R4A

Εξεικικευμένες λύσεις Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού

Η σύγχρονη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού υιοθετεί ένα μοντέλο βασισμένο σε τμήματα (component-based development), και η έννοια της επαναχρησιμοποίησης φαντάζει η βέλτιστη λύση. Παράλληλα, τα συνεχώς αναπτυσσόμενα διαδικτυακά αποθετήρια προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την εύρεση και επαναχρησιμοποίηση τμημάτων λογισμικού. Αυτά τα τμήματα μπορεί να είναι πακέτα λογισμικού/βιβλιοθήκες ή κλάσεις που καλύπτουν την επιθυμητή λειτουργικότητα, ή ακόμη και μικρά τμήματα κώδικα (snippets) που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση τμημάτων (π.χ. μέσω API) ή/και για την παροχή λύσεων σε κοινά προγραμματιστικά προβλήματα.

Παρόλα αυτά, οι εξειδικευμένες ανάγκες απαιτούν και εξειδικευμένες λύσεις. Η ανάπτυξη λογισμικού για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, η ανάπτυξη δεδομενο- ή συναλλαγο-κεντρικών συστημάτων, ο καθορισθμός αξιόπιστων και ασφαλών λύσεων υπαγορεύει την ανάγκη εμπλοκή experts. To ISSEL έχει να επιδείξει μια μεγάλη γκάμα από εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού.

Σχετικά έργα: Equad, Cassandra, VITAL

Σχετικές ομάδες: SoftEng

Κυβερνο-Φυσικά συστήματα

Η διασυνδεσιμότητα των Κυβερνο-Φυσικών Συστημάτων (CPS) προϋποθέτει την συμμετοχή συσκευών ή ρομπότ χαμηλού κόστους και χαμηλών δυνατοτήτων. Ένας ερευνητικός μας άξονας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή κατάλληλων αρχιτεκτονικών Cloud-2-Machine, ικανές να διατηρούν και να προσφέρουν βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες και σετς δεδομένων, έτσι αυξάνοντας εικονικά τις δυνατότητες των τοπικών συστημάτων (edge systems).

Σχετικά έργα: REMEDES, TekTrain, SYTHES

Σχετικές ομάδες: R4A

Αυτοματοποιημένη Μηχανική Λογισμικού

Η ενσωμάτωση συστημάτων τα οποία περιλαμβάνουν ρομπότ, συσκευές, υπηρεσίες και δεδομένα είναι αρκετά δύσκολη διεργασία, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ετερογενών ικανοτήτων (skills) που πρέπει να διαθέτει κάποιος. Κάποια από αυτά περιλαμβάνουν έννοιες μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, επιστήμης υπολογιστών και DevOps. Ένας από τους βασικούς μας ερευνητικούς άξονες είναι η Μοντελοστραφής Μηχανική Λογισμικού, αναπτύσσοντας μεθοδολογίες και εργαλεία, έτσι ώστε ακόμη και άνθρωποι που δεν διαθέτουν τεχνική εκπαίδευση να μπορούν να διαμορφώσουν και να λειτουργήσουν Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα, με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Σχετικά έργα: TekTrain, SYTHES, S-CASE

Σχετικές ομάδες: R4A, SoftEng

Καθορισμός Απαιτήσεων και Εξαγωγή Προδιαγραφών

Μία από τις πιο σημαντικές φάσεις της μηχανικής λογισμικού είναι αυτή του καθορισμού απαιτήσεων και της εξαγωγής προδιαγραφών. Οι ελλιπείς ή οι μη σωστά καθορισμένες απαιτήσεις αποτελούν από τις πιο κοινές αιτίες αποτυχίας έργων λογισμικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η σχετική περιοχή έρευνας περιλαμβάνει αρχικά μεθόδους για την εξαγωγή απαιτήσεων από διάφορες εισόδους, όπως user stories, κείμενο σε φυσική γλώσσα και διαγράμματα UML. Οι απαιτήσεις μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μοντέλων, τα οποία είναι χρήσιμα τόσο για επικύρωση όσο και για εξαγωγή προδιαγραφών. Oι προδιαγραφές αποτελούν ένα πρώτο μοντέλο του συστήματος, που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μοντέλων σχεδίασης λογισμικού και τη συγγραφή του πηγαίου κώδικα.

Σχετικά έργα: Mobile Age, SYTHES, Tektrain, UseReq

Σχετικές ομάδες: SoftEng, R4A